Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

  • Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je EFIDIS s. r. o., IČO: 53792262, miesto podnikania Dr. M. Korauša 382/3 038 43 Kláštor pod Znievom, Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registeri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 77295/L (ďalej len: „správca“)
  • Kontaktné údaje správcu:

         Adresa: Dr. M. Korauša 382/3, 038 43 Kláštor pod Znievom

         Email: efidis@efidis.sk

         Telefón: +421 908 276 423

  •  Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. Spracúvané osobné údaje

Správca spracúva Vaše osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby plnil prípadné zmluvné a zákonné požiadavky, spracúval osobné údaje, na spracúvaní ktorých má oprávnený záujem alebo aby spracúval Vaše osobné údaje v prípade, ak mu na ich spracúvanie udelíte súhlas vždy len takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Správca nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné.

Správca o Vás spracúva osobné údaje v rozsahu online identifikátorov (IP adresa, aktivita na webovej stránke) a iné osobné údaje, ktoré mu poskytnete.

3. Zdroje osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov prostredníctvom webovej stránky získava Správca Vaše osobné údaje priamo od Vás, pri Vašej návšteve webovej stránky Správcu (online identifikátory).

4. Účely spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje sú Správcom spracúvané iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím zabezpečenia. Osobné údaje sú Správcom spracúvané len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, za ktorými Správca spracúva Vaše osobné údaje, nájdete nižšie.

Účel spracovania: Meranie návštevnosti webovej stránky uskutočňované prostredníctvom analytických a cookie súborov

Právny základ: Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

Popis: Za týmto účelom spracúva Správca Vaše osobné údaje v prípade, ak na webovej stránke pri Vašej návšteve povolíte využívanie analytických cookie súborov, čím zároveň udelíte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov za uvedeným účelom

Doba uchovávania: 2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

5. Práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Za podmienok stanovených v GDPR máte

• právo na prístup k vašim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

• právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade omezenie zpracovania podľa čl. 18 GDPR.

• právo na výmenu osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

• právo vzniesť námitku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a

• právo na prenosnosť údajoov podle čl. 20 GDPR.

• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu 

Ďalej máte právo podať sťažnosť ua Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že dôjde k porušeniu vášho práva na ochranu osobných údajov.

6. Príjemcovia osobných údajov

Správca má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci alebo iným príjemcom, ktorí sú oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje. K týmto príjemcom patria súdy alebo orgány činné v trestnom konaní.

Príjemcovia osobných údajov sú osoby

• zaisťujúci služby prevádzkovanie webu (Websupport s. r. o., WordPress) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním webu,

• Google Analytics – webové stránky používajú Google Analytics, webovú analytickú službu Google Inc. ( „Google“). Google Analytics používa súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu Vášho používania našich webových stránok. Informácie vygenerované súborom cookie o Vašom používaní našich internetových stránok sú spravidla prenesené na server spoločnosti Google v USA a tam uložené. Google bude naším menom využívať tieto informácie pre vyhodnotenie Vášho používania našich webových stránok, pre vytváranie správ o aktivitách na webových stránkach a na poskytovanie služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu. Vaša IP adresa poskytnutá Vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nebude spájaná s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladanie súborov cookie môžete zakázať pomocou príslušného softvérového nastavenia Vášho prehliadača (pozri vyššie).

Zhromažďovanie a spracovanie dát generovaných súborom cookie o Vašom používaní našich webových stránok (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google môžete zabrániť tiež tak, že si pod nižšie uvedeným odkazom stiahnete a do svojho prehliadača inštaláciu určeného plugin: https://tools.google.com / dlpage / gaoptout? hl = en Ďalšie informácie nájdete na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs (všeobecné informácie o Google Analytics a ochrane dát).

7. Profilovanie alebo automatizované individuálne rozhodovanie

Správca pri spracúvaní Vašich osobných údajov na webovej stránke nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

8. Prenášanie osobných údajov do tretích krajín aleboo medzinárodných organizácií

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov Správcom prichádza v niektorých prípadoch k prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín:

  • v prípade, ak udelíte súhlas s ukladaním analytických cookie súborov, Vaše osobné údaje budú prenášané do USA, spoločnosti Google LLC, ktrorá je poskytovateľom služy Google Analytics, ktorú Správca využíva za účelom merania návštevnosti a aktivity na webovej stránke Správcu.

Prenos Vašich osobných údajov je vo všetkých vyššie uvedených prípadoch zabezpečený prostredníctvom certifikácie spoločností, ktorým sú Vaše osobné údaje prenášané, v programe EU-US Privacy Shield, prostredníctvom ktorého je v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia zabezpečená primeraná úroveň ochrany Vašich osobných údajov.

9. Záverečné ustanovenia

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Máte otázku? Ak máte otázku k ochrane osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na emailu: efidis@efidis.sk

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov je platné od 11. Decembra 2022.